การประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาชิงถ้วย..

      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมแข่งขันโครงการประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หัวข้อเรื่อง “สืบสานศิลป์ ช่างสิบหมู่” ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยครั้งนี้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1 เข้าร่วมนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้พร้อมทดลองสอน

Back