การดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน Active Learning

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน Active Learning
ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 1 คณะศึกษาศาสตร์

Back