ตัวแทนบุคลากรจากประเทศญี่ปุ่น
เดินทางเยือนคณะศึกษาศาสตร์

ตัวแทนบุคลากรจากประเทศญี่ปุ่น นำโดย Dr.Yasuyuki Matsuura จาก Gifu City Women's College, Dr.Yuta Komori จาก Sasakawa Peace Foundation และ Dr.Nobuyuki Matsuoka จาก Meiji University เดินทางเยือนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเจราจาความร่วมมือทางวิชาการ Japan-Asia Youth Exchange Program กับตัวแทนจาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และเตรียมความพร้อมเรื่อง การจัด Workshop ของ Dr.Kiyoko Yokoyama ในการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ NICE PSU 2018


Back