พิธีปิดโครงการมหกรรมกีฬาเก้าประสานเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีปิดโครงการมหกรรมกีฬาเก้าประสานเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560 “Jacaranda Games 2017” เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อเวลา 20.00 น.
ด้วยพิธีอันเชิญตรามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พิธีอันทรงเกียรติ ณ สนาม PSU PATTANI STADIUM
โดยได้รับเกียรติจาก รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี เป็นประธาน รวมถึงมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรจากหลากหลายคณะ เข้าร่วมในพิธีปิดครั้งนี้
อาทิ อาจารย์หริรักษ์ แก้วกับทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี
ทีมผู้บริหารจากคณะศึกษาศาสตร์ ได้แก่ นายจารึก อรรถสงเคราะห์ (รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์) 
ดร.รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุใจ ส่วนไพโรจน์ (รองคณบดีและรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสาธิต)
นอกเหนือจากการแสดงที่เจ้าภาพนำมาสร้างความประทับใจจากนักศึกษาทุกๆคณะแล้ว เจ้าภาพยังคว้ารางวัลเจ้าเหรียญทองไปครองในครั้งนี้อีกด้วย นับเป็นความภาคภูมิใจในการร่วมแรงร่วมใจของทีมงานเป็นอย่างยิ่ง ส่วนเจ้าภาพครั้งต่อไปส่งต่อให้กับนายกสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ เป็นผู้รับธงจากนายกสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์เพื่อยืนยันการเป็นเจ้าภาพจัดในครั้งต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Back