การประชุมความร่วมมือกันระหว่าง
คณะฯและองค์กรแพทย์ไร้พรหมแดน

การประชุมความร่วมมือกันระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และองค์กรแพทย์ไร้พรหมแดน Doctors Without Borders Thailand(DWBT.) ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 1 คณะศึกศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อปรึกษาเรื่องการทำวิจัยร่วมกัน ซึ่งมีคณาจารย์จากภาคจิตวิทยาและการแนะแนวเข้าร่วมประชุม

Back