โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบัน..

      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2561   ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมแคแสด คณะศึกษาศาสตร์  โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการประชุม จำนวน 28 โรงเรียน

Back