การประชุมเพื่อจัดเตรียมข้อมูล
EdPEx และ AUN-QA

      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดการประชุมเพื่อจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อรองรับการประเมิน EdPEx และ AUN-QA ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 คณะศึกษาศาสตร์

Back