อบรมโครงการภาษาอังกฤษ ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์

      คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีได้จัดอบรมโครงการภาษาอังกฤษ ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน ในวันที่ 2 มีนาคม 2561
เวลา 10.00 - 12.00 น.
เพื่อจะได้มีความรู้ทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น ณ ห้อง 10307 คณะศึกษาศาสตร์

Back