พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาบัณฑิต วิชาชีพครู ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 3 มีนาคม 2561 ณ ห้องพญาตานี 2 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี โดยมีรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นประธาน

Back