กำหนดการ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จึงมีการจัดกิจกรรมในทุกๆวิทยาเขตและในส่วนกำหนดการของวิทยาเขตปัตตานีนั้น

ขอเชิญศิษย์เก่าและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
ตามกำหนดการดังนี้ขอขอบคุณข้อมูลจาก 
ท่านอาจารย์นวมน จันทร์กลิ่น
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ วิทยาเขตปัตตานีBack