นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เข้ารับรางวัลโล่เกียรติยศรองศาสตราจารย์ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2559-2561 และคณะ นำผู้ได้รับรางวัลแห่งชาติทางคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2559 จากการพิจารณาของคณะกรรมการสภาคณบดีคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานรางวัล ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีผู้ได้รับรางวัล นิสิต/นักศึกษาดีเด่นแห่งชาติ ในระดับบัณฑิต คือ นายกฤษณพงศ์ ถาวร นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 5 พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์ คือ อาจารย์จารึก อรรถสงเคราะห์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทในงานรับรางวัลครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา เมื่อ วันที่ 21 มีนาคม 2561
คณะศึกษาศาสตร์ นำโดยทีมผู้บริหารอาจารย์จารึก อรรถสงเคราะห์  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์                                                    ดร.รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้  และ รองศาสตราจารย์ ดร.คณิตา นิจจรัลกุล   ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู เข้าร่วมแสดงความยินดี กับนายศักดริน บินหรีม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เอกคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีจิตสาธาณะ                ในการทำงานเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องโดยมีผลงานที่เป็นประโยชน์ ประจักษ์อย่างเสมอมา                  

ทั้งนี้ทำให้ได้รับการพิจารณาการรับรางวัลโล่เกียรติยศ "นักศึกษาดีเด่น" ให้เป็นตัวแทนแห่งวิทยาเขตปัตตานี จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 13 มีนาคม 2561 

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่


Back