โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน
ภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา 2560

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดโครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560  ในวันที่ 17 มีนาคม 2561 พิธีเปิดนิทรรศการปฏิบัติการสอนและพิธีเปิดโครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอนพร้อมให้โอวาท โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ในช่วงถัดมา ได้รับเกียรติจาก โดย ดร.รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ มาให้ความรู้แก่นักศึกษาเรื่องการแลกเปลี่ยนความรู้การขอสำเร็จการศึกษา หลังจากนั้น ให้นักศึกษาได้นำเสนอบนเวที best practice โดยทำการแบ่งห้อง 58102 ,ห้อง 58105 ,ห้อง 58106 และห้อง 58107 ณ อาคาร 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Back