กำหนดการสอบ Tell Me More (Achievement Test)

กำหนดการสอบ Tell Me More (Achievement Test) สำหรับนักศึกษาชั้นปี 1 และ ปี 2

นักศึกษาโปรดอ่าน

- นักศึกษาต้องเข้ารับการทดสอบตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น 

       *หากนักศึกษาไม่ทำการทดสอบตามวันเวลาที่กำหนดไว้ด้วยความตั้งใจหรือไม่ก็ตาม การทดสอบที่ได้ทำนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาใดๆ

- ข้อสอบทำผ่านระบบออนไลน์ ใช้เวลา 90 นาที

- ขอให้นักศึกษานำบัตรประจำตัวนักศึกษาเพื่อยืนยันตัวเข้าสอบ ถ้าไม่มีบัตรประจำตัวนักศึกษาอนุญาตให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยราชการที่มีรูปถ่าย

- นักศึกษาต้องนำหูฟังเพื่อใช้สำหรับการทดสอบด้วย

- ขอให้นักศึกษามารอหน้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที

- กรณีนักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการทดสอบตามวันเวลาที่กำหนดไว้ ถือว่าขาดสอบ ยกเว้น มีเหตุจำเป็นให้อยู่ในการพิจารณาของคณะศึกษาศาสตร์

 

 ตารางสอบ Tell Me More (Achievement Test)  *คลิกชื่อวิชาเอกเพื่อดูรายชื่อ

วัน/เวลา

08.30 – 10.00 น.

10.30-12.00 น.

พักกลางวัน

13.30-15.00 น.

15.30-17.00 น.


วันเสาร์

24  มีนาคม 2561เคมี สุขศึกษา

ศิลปศึกษา


วันอาทิตย์

25 มีนาคม 2561เทคโนโลยีสารสนเทศฯเทคโนโลยีและสื่อสารฯ

 


ไม่มีการจัดสอบ


วันเสาร์

31 มีนาคม 2561


การประถมศึกษา

คณิตศาสตร์


คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์ทั่วไป


พลศึกษา

ชีววิทยา


ชีววิทยา

ฟิสิกส์

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ


รายชื่อผู้เข้าสอบ


สอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ ฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ 


Back