ประกาศผลการสมัครเรียนวิชาโท ประจำปีการศึกษา 2560

คณะศึกษาศาสตร์ ขอประกาศผลการสมัครเรียนวิชาโท ประจำปีการศึกษา 2560 

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ที่ผ่านการสมัครวิชาโท ดังนี้

ที่ ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา วิชาเอก วิชาโท
1 นางสาวซาวาณี  ปูเตะ 5920117092 ภาษาไทย   ภาษามลายู
2 นางสาวณัฐธิดา  เพชรสงคราม 5920117167 ภาษาไทย   จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร
3 นางสาวน้ำเพชร  ณ พัทลุง 5920117096 ภาษาไทย   จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร
4 นางสาวตรีสุคนธ์  พราหมพันธ์ 5720117011 ภาษาไทย   จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
5 นางสาวชนิกานต์  แก้วจันทร์ 6020117015 ภาษาไทย   เทคโนโลยีและสื่อกสารการศึกษา
6 นางสาวนษมา  เสกหวัง 6020117017 ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ
7 นายอรรถกร  การุณ 6020117020 ภาษาไทย   เทคโนโลยีและสื่อกสารการศึกษา
8 นางสาวอัคมาร์  เกปัน 6020117021 ภาษาไทย   ภาษาจีน
9 นางสาวจารุวรรณ  บุญทองแจ้ง 6020117053 ภาษาไทย   ภาษาจีน
10 นางสาวจิตติกานต์  ถึงมูสิก 6020117123 ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ
11 นางสาวโซเฟีย  นาวีเยาะ 6020117125 ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ
12 นางสาวณิชากร  ทองจันทร์ 6020117126 ภาษาไทย   ภาษาจีน
13 นางสาวธนาภรณ์  ชูเกิด 6020117127 ภาษาไทย   เทคโนโลยีและสื่อกสารการศึกษา
14 นางสาวนพลักษณ์  รัตนอุบล 6020117128 ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ
15 นางสาวนริศรา  องสารา 6020117129 ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ
16 นางสาวนฤมล  พุทธจักจันทร์ 6020117130 ภาษาไทย   ภาษาจีน
17 นางสาวนูซีตา  วาเด็ง 6020117132 ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ
18 นางสาวฟาดีล่า  มัสตัน 6020117136 ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ
19 นางสาวฟาตีฮะห์  สาและ 6020117137 ภาษาไทย   ภาษาเกาหลี
20 นางสาวรุจนา  แดงนุ้ย 6020117139 ภาษาไทย   เทคโนโลยีและสื่อกสารการศึกษา
21 นางสาวกรรศิภรณ์  เปาะทอง 6020117023 ภาษาอังกฤษ   ภาษาจีน
22 นางสาวกษมา  เกษมพิพัฒน์ 6020117024 ภาษาอังกฤษ   ประวัติศาสตร์
23 นางสาวทยิดา  บิลหล๊ะ 6020117026 ภาษาอังกฤษ   ภาษาและวรรณคดีไทย
24 นางสาวฟิตดาว  แวดือรามัน 6020117029 ภาษาอังกฤษ   ภาษาญี่ปุ่น
25 นางสาวลัคนาวัณย์  ติงหงะ 6020117030 ภาษาอังกฤษ   ภาษาและวรรณคดีไทย
26 นายอิมรอน  มะยิด 6020117031 ภาษาอังกฤษ   ภาษาเกาหลี
27 นางสาวยัสริน  ตะมอซา 6020117069 ภาษาอังกฤษ   ภาษาเกาหลี
28 นางสาวชาลิสา  พิเดช 6020117143 ภาษาอังกฤษ   ปรัชญาและศาสนา
29 นางสาวซัยหนับ  เจ๊ะหนุ้ย 6020117144 ภาษาอังกฤษ   ภาษาเกาหลี
30 นายไซนันอาบีดีน  ขุนฤทธิรงค์ 6020117145 ภาษาอังกฤษ   ภาษาและวรรณคดีไทย
31 นางสาวนัจญ์ยวา  โต๊ะหลัง 6020117146 ภาษาอังกฤษ   ภาษาญี่ปุ่น
32 นางสาวนูรฟาฏิน  หะยีอับดุลระโอ๊ะ 6020117149 ภาษาอังกฤษ   ภาษาเกาหลี
33 นางสาวอุบลวรรณ  ด้วงแก้ว 6020117155 ภาษาอังกฤษ   ปรัชญาและศาสนา
34 นางสาวอุมมีย์  ดือราโซ๊ะ 6020117156 ภาษาอังกฤษ   ภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ
35 นางสาวอุไรรัตน์  ยอดแก้ว 6020117157 ภาษาอังกฤษ   ปรัชญาและศาสนา
36 นางสาวณัฐธิดา  มะประสิทธิ์ 6020117037 สุขศึกษา   พลศึกษา
37 นางสาวโรเฟีย  มะดาโอะ 6020117039 สุขศึกษา   พลศึกษา
38 นางสาวสรารัตน์  ย่าแหม 6020117040 สุขศึกษา   พลศึกษา
39 นางสาวสุภาพรรณ  เดชภักดี 6020117041 สุขศึกษา   พลศึกษา
40 นายอนุศร  หมัดศรี 6020117042 สุขศึกษา   พลศึกษา
41 นางสาวคอดีย๊ะห์  เตะปูยู 6020117062 สุขศึกษา   พลศึกษา
42 นางสาวศิริรัตน์  เทียนเต้ง 6020117063 สุขศึกษา   พลศึกษา
43 นายอานนท์  เต๊ะปูยู 6020117064 สุขศึกษา   พลศึกษา
44 นางสาวธิดารัตน์  ไชยเดช 6020117178 สุขศึกษา   พลศึกษา
45 นางสาวนูไอณี  มะลี 6020117179 สุขศึกษา   พลศึกษา
46 นางสาวปัทมา  สูเดาะ 6020117181 สุขศึกษา   พลศึกษา
47 นางสาวยารียะห์  ดาโอ๊ะ 6020117185 สุขศึกษา   พลศึกษา
48 นางสาวรอยมี  รอซิ 6020117186 สุขศึกษา   พลศึกษา
49 นางสาวรุ่งทิวา  แสงงาม 6020117188 สุขศึกษา   พลศึกษา
50 นางสาววาสนา  เตาหุรู 6020117189 สุขศึกษา   พลศึกษา
51 นางสาวศศิชา  พลพัง 6020117190 สุขศึกษา   พลศึกษา
52 นางสาวศิรินญา  จันโพธิ์ 6020117191 สุขศึกษา   พลศึกษา
53 นางสาวโสระยา  มะ 6020117192 สุขศึกษา   พลศึกษา
54 นางสาวอริสรา  อาลี 6020117193 สุขศึกษา   พลศึกษา
55 นายอับดุลอาซิส  เจะแว 6020117194 สุขศึกษา   พลศึกษา
56 นางสาวอิลฮามี  อากาเซ็ง 6020117195 สุขศึกษา   พลศึกษา
57 นางสาวซอบีเราะฮ์  ประเสริฐดำ 6020110034 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   บริหารธุรกิจ
58 นางสาวซูรียานา  ดาเลโบ๊ะ 6020110036 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   ภาษาอังกฤษ
59 นางสาวโรสแอนนา  แวกะจิ 6020110044 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   ภาษาและวรรณคดีไทย
60 นางสาวสุกัญญา  บินนุ 6020110047 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   ภาษาและวรรณคดีไทย
61 นางสาวสุไรดา  มันเละ 6020110049 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   ภาษาและวรรณคดีไทย
62 นางสาวอภิญญา  ชุมเพ็ชร 6020110053 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   ภาษาและวรรณคดีไทย
63 นางสาวอามีเนาะ  มามะ 6020110055 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   ภาษาอังกฤษ
64 นายฮาซัน  ทิพย์ร่วง 6020110056 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   ภาษาและวรรณคดีไทย
65 นางสาวนัจญวา    หีมมะหมัด 6020110081 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   ภาษาและวรรณคดีไทย
66 นางสาวนิสรีน    ยีขุน 6020110082 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   ภาษาอังกฤษ
67 นางสาวมินตรา    ดือราแม 6020110084 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   ภาษาอังกฤษ


- นักศึกษาที่สมัครวิชาโทจิตวิทยา วิชาโทภาษามลายู ซึ่งไม่มีรายชื่อคือผู้ไม่ผ่านการพิจารณาเนื่องจากนักศึกษาไม่มีผลการเรียนรายวิชาตามเกณฑ์การสมัคร

- วิชาโทคณะรัฐศาสตร์ และวิชาโทคณะวิทยาการสื่อสาร จะประกาศผลการสมัครในภายหลัง

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------นักศึกษาต่างคณะที่สมัครวิชาโทสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ที่ผ่านการสมัครวิชาโท ดังนี้

ที่ ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา วิชาเอก วิชาโท
1 นางสาวสร้อยสุดา  ท่าอินสม 6020210210 ภาษาเกาหลี   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2 นางสาวฟาฎิละฮ์  ดาเเลหมัน  6020210086 ภาษาอังกฤษ    เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
3 นางสาวซูไฮดา  แวนากอ 6020210379 ภาษาและวรรณคดีไทย   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
4 นางสาวนุรอัยนี  ดำดี 6020210586 ภาษาและวรรณคดีไทย   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
5 นางสาวพาตีหม๊ะ  บาตูเซ็ง 6020210587 ภาษาและวรรณคดีไทย   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
6 นางสาวทัศนีม  มาหะมะ 6020210382 ภาษาและวรรณคดีไทย   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
7 นางสาววริศรา  สังข์ทอง 6020210072 ภาษาและวรรณคดีไทย   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
8 นางสาวนิฮิลมี  ปิเต๊ะ 6020210385 ภาษาและวรรณคดีไทย   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
9 นางสาวอาซีซะห์  สามะแก 6020210400 ภาษาและวรรณคดีไทย   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
10 นางสาวสุไรนา  อาบูบากา 6020210398 ภาษาและวรรณคดีไทย   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
11 นางสาวซีตีอามีเน๊าะ  จารง 6020210377 ภาษาและวรรณคดีไทย  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
12 นางสาวฟิตรียะห์  สะอิยาโง๊ะ 6020210391 ภาษาและวรรณคดีไทย   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
13 นางสาวซัซวานี่  สุวรรณจินดา 6020210376 ภาษาและวรรณคดีไทย   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
14 นางสาวซูไวบะห์  ดอเลาะ 6020210378 ภาษาและวรรณคดีไทย   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
15 นางสาวฟาตีเมาะ  ลอลิดี 6020210545 ประวัติศาสตร์   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
16 นางสาวฮาวา  สุพพัต 6020710286 การปกครองท้องถิ่น   จิตวิทยา *** (ไม่ผ่านการสมัคร)
17 นางสาวอันดา  บูหัส 5920710142 การปกครอง   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
18 นายอภิสิทธิ์  เลาะเมาะ 6020710097 นโยบายสาธารณะ   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
19 นางสาววรรณลักษณ์  พูลศิลป์ 6020710027 การปกครอง   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
20 นายมุมีน  มะลี 6020710197 การปกครอง   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
21 นางสาววาริณี  นาคชูวงศ์ 5820410002 อิสลามศึกษา   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
22 นางสาวสุธินันท์  วังสตัง 5820410003 อิสลามศึกษา   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
23 นางสาวปาซียะห์  ดาแม 5820410038 อิสลามศึกษา   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
24 นางสาวอนิส  อุมา 5820410040 อิสลามศึกษา   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
25 นางสาวนูรไอนี  โต๊ะมุสอ 5820410057 อิสลามศึกษา   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
26 นางสาวพรรณนิดา  สางอย 5820410060 อิสลามศึกษา   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
27 นางสาวมัสลีนา  ลาเตะ 5820410064 อิสลามศึกษา   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
28 นางสาวสุรัญญา  เสือดี 5820410071 อิสลามศึกษา   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
29 นายซุลกิฟลี  สาแล๊ะ 5820410136 อิสลามศึกษา   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
30 นางสาวนัซริน  มูซอ 5820410138 อิสลามศึกษา   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
31 นางสาวอรณิช  เจะยูนุ 5820410152 อิสลามศึกษา   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
32 นางสาวอัชรี  อิตัน 5820410153 อิสลามศึกษา   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
33 นายอับดุลเลาะห์  ยามาย 5820410154 อิสลามศึกษา   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
34 นายอัฟฟาน  หยีสัน 5820410155 อิสลามศึกษา   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
35 นางสาวอาตีกะห์  สะอิ 5820410156 อิสลามศึกษา   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
36 นางสาวปรายพิรุณ  วีวงษ์ 5820210354 ภาษาเกาหลี   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
37 นายเฝาซี  ล่าเต๊ะ 6020710070 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
38 นางสาวนนทวรรณ  กุลนิล 6020710159 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
39 นายอัซรอน  บราเฮง 6020710214 การปกครอง   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
40 นายลูไอ  อาลีซู 6020710258 การปกครองท้องถิ่น   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
41 นายกอเซ็ง  มาหะมิง 6020710226 การปกครองท้องถิ่น   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

***นักศึกษาที่สมัครวิชาโทจิตวิทยาไม่ผ่านการสมัครเนื่องจากไม่มีผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนดสอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์

Back