โครงการพัฒนา
ความร่วมมือทางวิชาการ

Associate Professor Dr. Sarah Diem จาก Department of Educational Administration and Policy Analysis, University of Missouri ได้มาเยือน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใต้ความร่วมมือในโครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ University of Missouri ตั้งแต่วันที่ 20-30 มีนาคม 2561 เพื่อบรรยายให้ความรู้ พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับคณาจารย์ภาควิชาบริหารการศึกษา  และอบรมเชิงปฏิบัติการโดยมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย ปรึกษางานวิจัย และร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Qualitative Research in Educational Research” ณ วิทยาเขตปัตตานี และวิทยาเขตหาดใหญ่ มีประโยชน์และเกิดคุณค่าทั้งแก่บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

Back