การประชุมคณะกรรมการ
การเรียนการสอน Active Learning

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ได้จัดการประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน Active Learning ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 คณะศึกษาศาสตร์


Back