ประกาศผลการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 2018 Experience SWUPL Summer Program

คณะศึกษาศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 2018 Experience SWUPL Program ระหว่างวันที่ 22-31 พฤษภาคม 2561 ณ Southwest University of Political Science and Law (SWUPL) สาธารณรัฐประชาชนจีน ดังรายชื่อที่แนบพร้อมมานี้ ในการนี้มีนักศึกษา จากคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 คน ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ขอให้นักศึกษา แจ้งยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมไปยัง งานวิเทศสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา ภายในวันที่ 3 เมษายน 2561 เพื่องานวิเทศสัมพันธ์จะได้ดำเนินประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ติดตามข้อมูลทุนการศึกษาและกิจกรรมต่างประเทศ :  Facebook หรือ งานบัณฑิต วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ โทร. 073-337386

Back