เย็นทั่วหล้า
มหาสงกรานต์ ประจำปี 2561

ในวันที่ 11 เมษายน 2561 ณ อาคาร 10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมสรงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล รับขวัญวันปีใหม่ไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

Back