การประชุมคณะกรรมการ
การเรียนการสอน ACTIVE LEARNING

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน Active Learning ในวันที่ 18 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 คณะศึกษาศาสตร์


Back