ประกาศตารางสอบ PSU English Test สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส58)

          ตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนดให้คณะดำเนินการจัดสอบ PSU English Test โดยเริ่มทำการสอบระบบออนไลน์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 นั้น

            คณะศึกษาศาสตร์ ได้กำหนดวันเวลาการสอบสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส58) ในวันที่ 3,7,15 และ 16 พฤษภาคม 2561  ณ ห้อง 14201 ชั้น 2  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีทางการศึกษา 14 ม.อ.ปัตตานี (ดูรายชื่อด้านล่าง) 

 

 

              - นักศึกษาต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรที่ทางราชการออกให้และมีรูปถ่ายเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ

             - การสอบเป็นระบบออนไลน์ ใช้เวลา 2 ชั่วงโมง 

             - นักศึกษาต้องนำหูฟัง เพื่อทำการสอบด้วย

             - นักศึกษาทุกคนต้องเข้ารับการทดสอบตามที่กำหนด

สอบถามเพิ่มเติมฝ่ายวิชาการฯ คณะศึกษาศาสตร์ตารางสอบ


 

 

ดูรายชื่อ


Back