โครงการปฐมนิเทศก่อนปฏิบัติการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดโครงการปฐมนิเทศก่อนปฏิบัติการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 21 เมษายน 2561 พิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศก่อนปฏิบัติการสอน พร้อมให้โอวาท โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  ในช่วงถัดมา ได้รับเกียรติจาก โดย ดร.มัฮดี แวดราแม เป็นวิทยากรมาให้ความรู้แก่นักศึกษา หัวข้อ “PROGRAM APPLICATION FOR EDUCATION”  และได้รับเกียรติจาก โดย ดร.รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ ได้ชี้แจงระเบียบการปฏิบัติการสอน เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานการสอนในสถานศึกษา โดยใช้ทักษะการคิดและปฏิบัติงานในหน้าที่ครูด้านต่างๆ หลังจากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโปรแกรมวิชาเอก ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


Back