โครงการปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์
วิชาชีพระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2561

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดโครงการปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 22 เมษายน 2561 พิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน พร้อมให้โอวาทและชี้แจงระเบียบและแนวทางการดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน โดย ดร.รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ ในเวลาถัดไปเป็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเล่าประสบการณ์ก่อนทำการแข่งขันการสอน” โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีBack