โครงการพัฒนาครูไม่ตรงวุฒิ
ในโรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

50 ปี ศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาคใต้ 
จัดโครงการพัฒนาครูไม่ตรงวุฒิในโรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี
รุ่นที่ 1 วันที่ 29-31 มีนาคม 2561 (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์) 
รุ่นที่ 2 วันที่ 26-28 มีนาคม 2561 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) 
รุ่นที่ 3 วันที่ 27-29 มีนาคม 2561 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ) 
รุ่นที่ 4 วันที่ 2-4 เมษายน 2561 (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์) 
รุ่นที่ 5 วันที่ 20-22 เมษายน 2561 (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
รุ่นที่ 6 วันที่ 23-25 เมษายน 2561 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา)
จำนวนครูผู้สอนไม่ตรงวุฒิ/สาขาวิชาที่เรียนรู้จบหลักสูตร รุ่นละ 120 คน 
ได้รับการพัฒนาความรู้และพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  คณะศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นศูนย์กลางของการจัดการเรียนให้กับบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

 

Back