การพัฒนาไปสู่ Green University

      ตามที่ คณะศึกษาศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ สุนทรียภาพทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านความสะอาด ความมีระเบียบของอาคาร โดยสนับสนุนทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย พัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยให้ทรงประสิทธิภาพ ด้วยการส่งเสริมการขับเคลื่อนและส่งเสริมให้การพัฒนาไปสู่ Green University และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข นอกจากนี้ ยังเป็นรูปแบบหนึ่งของการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะให้ถูกวิธีเพื่อให้คณะศึกษาศาสตร์มีระบบการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ และมีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อไป นั้น ในการนี้ งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ เห็นว่าการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ มีความจำเป็นรูปแบบหนึ่งของการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะให้ถูกวิธีเพื่อให้คณะศึกษาศาสตร์มีระบบการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ และมีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อไป จึงได้จัดให้มีการให้ความรู้กับกลุ่มพนักงานรักษาความสะอาดในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์
      ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.45 – 10.00 น. ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร 10 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กอร์ปกับการขอสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อค่าวัสดุ 10,000 บาท เป็นค่าถังขยะฝาผลักเหลี่ยมใส ฝาสี ขนาด 60-100 ลิตร จำนวน 14 ถัง จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้วยแล้ว ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้กล่าวเปิดโครงการและชี้แจงนโยบายการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ในส่วนของความสะอาด ทั้งนี้กล่าวว่า คณะศึกษาศาสตร์เป็นองค์กรที่มีอายุ 50 ปี ซึ่งเป็นของทุกคนทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะให้ยั่งยืนต่อไป

Back