โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์ ..

      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 หลักสูตร 4 ปี วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ อาคาร 10 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พิธีเปิดนิทรรศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ, พิธีเปิดโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพพร้อมปัจฉิมโอวาท, พิธีมอบรางวัลงานวิจัย/โครงการ และนักศึกษาฝึกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดีเด่นตามโปรแกรมวิชาเอก โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  ในช่วงถัดมา ได้รับเกียรติจาก โดย นางสาวพัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ เป็นวิทยากรมาให้ความรู้แก่นักศึกษา หัวข้อ “บุคลิกภาพ” สร้างภาพลักษณ์องค์กร สู่ความสำเร็จ และเป็นการบรรบาย “ประชาสัมพันธ์หลักสูตรทุนการศึกษา และการรับนักศึกษา ต่อในระดับบัณฑิตศึกษา” โดย หน่วยงานกลางบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
      หลังจากนั้นได้จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ได้มีตัวแทนนักศึกษาขอขอบคุณคณาจารย์ในการอบรมวิชาความรู้ตลอด 4 ปี, พิธีแสดงมุทิตาจิต-รับมอบของที่ลึกจากคณาจารย์และกิจกรรมสังสรรค์ต่างๆของนักศึกษา

 

Back