การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ระยะเวลาวิจัยเดือนตั้งแต่เดือน ต.ค.2562-ก.ย.2563) เป้าหมายที่  1-4 โดยผู้สนใจจะต้องเสนอเป็นแผนบูรณาการวิจัย (Integrated research program)
ที่มีโครงการวิจัยภายใต้แผนบูรณาการวิจัย ไม่น้อยกว่า 3 โครงการ ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์ อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม  หัวข้อ 2 คนไทยในศตวรรษที่ 21 หัวข้อย่อย 2.3 การศึกษาไทย 4.0  ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์ จะดำเนินการทำโครงการวิจัยชุด 
มีผู้รับผิดชอบหลัก 3 ท่าน คือ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง  2. อาจารย์ ดร. เรชา  ชูสุวรรณ  และ 3. อาจารย์ ดร.จิระวัฒน์  ตันสกุล   
มหาวิทยาลัยกำหนดให้  หัวหน้าโครงการวิจัย จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยถึงหัวหน้าแผนบูรณาการวิจัย  ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2561

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดของทุนและ download template ข้อเสนอโครงการวิจัยและ template มาตรฐานของการวิจัย
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ http://rdo.psu.ac.th/th/index.php/budget

และขอเรียนเชิญคณาจารย์  เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในวันพุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 1  คณะศึกษาศาสตร์ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อได้ที่ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  โทร 1624 ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2561

Back