ขอความร่วมมือ ให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 เข้าปรับปรุงสถานภาพการทำงาน

คณะศึกษาศาสตร์ ขอความร่วมมือให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 เข้าปรับปรุงสถานภาพการทำงาน
ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ผ่านเว็บไซต์ https://job.psu.ac.th (Login ด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
และ Password ด้วยวัน-เดือน-ปีเกิด เช่น 1 มกราคม 2538 ให้กรอกเป็น 01012538) โดยดำเนินการ ดังนี้

1. บัณฑิตที่ทำงานแล้ว สามารถปรับปรุงข้อมูลการทำงานให้มีความทันสมัย
2. บัณฑิตที่ยังไม่ได้งานทำ หากได้งานทำแล้ว หรือทำธุรกิจส่วนตัว หรือศึกษาต่อ ให้กรอกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

Back