การสอบสัมภาษณ์รอบที่ 3

      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ดำเนินการการจัดการสอบสัมภาษณ์รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน
ประจำปีการศึกษา 2561 โดยใช้คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ซึ่งมีผู้เข้ารายงานตัว จำนวน 40 คน ในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ระหว่างเวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์Back