การประกวดเรียงความ และกลอนสุภาพ เนื่องในวันครู ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ 4

   เนื่องในโอกาสวันครู ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๖ มกราคม ของทุกปี สำหรับในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕
คณะศึกษาศาสตร์มีมติให้จัดงานวันครูในวันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ เพื่อเทิด
พระเกียรติ“สมเด็จพระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทย” โดยหนึ่งในกิจกรรม
ที่หลากหลาย คือ การประกวดเรียงความ และกลอนสุภาพ เพื่อเชิดชูครูตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียน
นักศึกษา ได้แสดงความสามารถทางภาษาไทยและความคิดสร้างสรรค์ ผู้ใดสนใจสามารถส่งผลงาน
เข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันศุกร์ ที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยถือวันประทับตราของ
ไปรษณีย์เป็นสำคัญ และสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณศินีนาฎ พรหมพันธ์
โทรศัพท์ o-๗๓๓๓-๑๓o๑, o-๘๖๔๘-๙๒๙๖-๕ โทรสาร o-๗๓๓๔-๘๓๒๒
อีเมล sininat-p@bunga.psu.ac.th

Back