โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ...

คณะศึกษาศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดการสอบสัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ (รอบ 5 รับตรงอิสระ) เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมชูเกียรติปิติเจริญกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งมีผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน 116 คน และโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เพิ่มเติม มีผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน 10 คน

Back