โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน...

      ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ธนาคารออมสิน ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการมหาวิทยาลัยประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ. ปัตตานี หลักสูตร สิ่งประดิษฐ์จากผ้าปาเต๊ะ และหลักสูตรผ้าบาติกมหัศจรรย์ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ถึง 1 สิงหาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 18 เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คน โดยมีคณะวิทยากรจาก กศน. อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี และคณาจารย์จากแผนกศิลปศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกันให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม


Back