สัมมนาบุคลากรการเตรียม...

      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการสัมมนาบุคลากรการเตรียมความพร้อมเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม TR ROCK HILL อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันในแนวทางการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์และการพัฒนางานที่เกี่ยวข้อง

      สำหรับกิจกรรมในการสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมการทบทวนแผนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2560-2564  เข็มมุ่งอนาคต: Active Learning, การขับเคลื่อนงานวิจัย, การผลิตบัณฑิต, การทบทวนหลักสูตรเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2561, การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2561 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง, แนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น และการบรรยายพิเศษในหัวข้อบทบาทของคณะศึกษาศาสตร์กับการขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


Back