ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 3  สิงหาคม 2561 ณ หอประชุม ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ ม.อ.ปัตตานี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากนางปวีณา มะแซ มหาบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา มาบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาให้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร และในช่วงท้ายเป็นกิจกรรมนักศึกษาใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษา

Back