โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่8 สิงหาคม 2561 โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ และมีประธานในพิธี คือ อาจารย์ จารึก อรรถสงเคราะห์ รองคณบดีฝ่ายฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวแนะนำคณะ ทีมบริหาร หัวหน้าโปรแกรม คณาจารย์ และอาจารย์ที่ปรึกษาที่เป็นเกียรติเข้าร่วมโครงการ รวมถึงร่วมกันมอบของที่ระลึกต้อนรับแก่นักศึกษาใหม่ ส่วนในช่วงถัดมา ได้รับเกียรติจาก ดร.รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ ได้ชี้แจงหลักสูตร/การเรียนการสอนและข้อกำหนดนักศึกษาวิชาชีพครู และในช่วงสุดท้ายเป็นกิจกรรมนักศึกษาใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละสาขาวิชา

Back