พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ...

      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ลงนามความร่วมมือการเป็นเครือข่ายสถานศึกษาร่วมพัฒนาวิชาชีพครู (MOU) ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับสถานศึกษาในเครือข่าย จังหวัดพัทลุง

      วันที่ 27 สิงหาคม 2561 คณะศึกษาศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดี และ ดร.รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ คณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ได้เดินทางไปร่วมลงนามความร่วมมือการเป็นเครือข่ายสถานศึกษาร่วมพัฒนาวิชาชีพครู (MOU) ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับสถานศึกษาในเครือข่ายจังหวัดพัทลุง ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง ,ผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุง ,รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ,ผู้อำนวยการโรงเรียนควนขนุน ,ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ,ผู้อำนวยการโรงเรียนกงหราพิชากร ,ผู้อำนวยการโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ,ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะนางคำ ,ผู้อำนวยการโรงเรียนประภัสสรรังสิต ,ผู้อำนวยการโรงเรียนตะโหมด และนายพัฒนา ชมเชย ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงให้เกียรติมาร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยBack