ต้อนรับผู้บริหารจาก (USM)

      คณบดี Prof. Dr. Hairu Nizam Ismail และคณาจารย์จาก School of Educational Studies, Universiti Sains Malaysia (USM)ประเทศมาเลเซีย เยือนคณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 14:00 น. เพื่อเจรจาความร่วมมือทางด้านวิชาการ และสร้างเครือข่ายทางการศึกษาร่วมกัน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อำไพวรรณ สุภาพวานิช รองคณบดีฝ่ายบันฑิต วิจัย และวิเทศสัมพันธ์  อาจารย์จารึก อรรถะสงเคราะห์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. ธีระพงศ์ แก่นอินทร์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาหลักสูตรและการสอน อาจารย์สุลัยญา ฮายีหามะ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ อาจารย์นิรมล รัตนสงเคราะห์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คุณบูคอรีย์ แก้วกับทอง หัวหน้างานบริการวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ นายสุรเชษฐ์ พุ่มฤทัย พนักงานช่างเทคนิคคณะศึกษาศาสตร์ และนางสาวนูรฮัม ฮะซา เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ให้การต้อนรับ

Back