ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินของคณะศึกษาศาสตร์ ฉบับออนไลน์

      ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินของคณะศึกษาศาสตร์  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มีหน่วยงานภายใน ได้แก่ ภาควิชาการศึกษา/ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา/ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว/ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา/ภาควิชาพลศึกษา/ภาควิชาการบริหารการศึกษา/โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/โรงเรียนอนุบาลสาธิต/สำนักเลขานุการคณะ ดังนั้นการประเมินการปฏิบัติงาน และความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะนำข้อมูลมาใช้ปรับปรุง และวางแผนในการพัฒนาองค์กร เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงและร่วมมือกันพัฒนาให้องค์กรประสบความสำเร็จต่อไป

      ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์ จึงเรียนมายังท่านเพื่อขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินของคณะศึกษาศาสตร์ ฉบับออนไลน์ ดังนี้

  1. ขอความอนุเคราะห์ท่าน และบุคลากรในสังกัดของท่านตอบแบบประเมินออนไลน์ฯ ผ่านลิงค์หน้าเวปไซต์คณะศึกษาศาสตร์ ที่ edu.psu.ac.th ได้แก่

      คลิก>> - แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อการให้บริการของสำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ 2560

      คลิก>> - แบบประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

      คลิก>> - แบบประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

      คลิก>> - แบบประเมินความผูกพันองค์กรของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2560

  2.  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินออนไลน์ฯ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 24 กันยายน 2561 ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลจากการตอบแบบประเมินมาพัฒนาระบบงานและปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

Back