ตารางสอบ Tell Me More (Placement Test) ประจำปี 2561 สำหรับนักศึกษาชั้นปี 3

ตรางสอบสอบ Placement Test ประจำปีการศึกษา 2561

สำหรับนักศึกษาชั้นปี 3 รหัส 59 (ที่สอบไม่ผ่านตามเกณฑ์)

      ตามที่นักศึกษาชั้นปี 3 ได้สอบ Tell Me More ประจำปีการศึกษา 2560 ไปแล้วนั้น คณะศึกษาศาสตร์ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้นักศึกษาที่สอบในปีการศึกษา 2560 ไม่ผ่านตามเกณฑ์เข้าสอบตามวันเวลาที่กำหนดด้านล่างนี้ ส่วนนักศึกษาที่สอบผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไม่ต้องเข้ารับการทดสอบตามกำหนดการ (แต่ยังคงมีรายชื่อผู้สอบผ่านในตารางสอบและสามารถดูรายชื่อผู้สอบผ่านด้านล่าง)  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

       1. นักศึกษาที่สอบ Tell Me Moreไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ต้องเข้ารับการทดสอบตามนี้ ดูรายคลิกที่ชื่อวิชาเอก

 

วัน/เวลา

08.30-09.15

09.20-10.05 น.

10.10-10.55

11.00-11.45

11.50-12.35

13.45-14.25

14.30-15.15

15.20-16.05

16.10-16.55

 

เสาร์

22 ก.ย. 61

 

จิตวิทยา 28

สุขศึกษา 1

 

เทคโนโลยีและสื่อสารฯ 11

สุขศึกษา 3

 

การประถมศึกษา

26

เคมี

19

 

พลศึกษา

17

ภาษาอังกฤษ

7

 

 

ภาษาไทย

29

 

 

อาทิตย์

23 ก.ย. 61

 

ฟิสิกส์

27

จิตวิทยา

1

 

ภาษาอังกฤษ

19

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

20

ศิลปศึกษา

24

สุขศึกษา

22

พลศึกษา

16

เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 19

ภาษาไทย 3

คณิตศาสตร์

31

ชีววิทยา

15

 

 

 

10.00-10.45

 

 

13.30-14.15

 

 

 

วันจันทร์

24 ก.ย. 61

 

 

 

 

 

ภาษาอังกฤษ

1

 

 

 

วันพุธ

26 ก.ย. 61

 

 

เทคโนโลยีฯ 1

เคมี 4

ภาษาไทย 1

สุขศึกษา 2

 

 

 

 

 

 

สถานที่สอบ    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 (ห้อง 10206) ชั้น 2 อาคาร 10 คณะศึกษาศาสตร์

ข้อปฏิบัติ ดังนี้

1. ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และมีรูปถ่าย เพื่อยืนยันตัวเข้าห้องสอบ

2. ผู้เข้าสอบต้องนำหูฟังเพื่อใช้ในการสอบ 

3. ผู้เข้าสอบแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา

4. ผู้เข้าสอบมาถึงหน้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที และห้ามเข้าสอบสาย 10 นาทีนับจากเวลาเริ่มสอบ

5. นักศึกษาต้องเข้ารับการทดสอบตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น หากได้เปิดระบบและทำข้อสอบนอกเหนือจากที่กำหนดให้การสอบนั้นเป็นโมฆะ

 

ขั้นตอนสอบ Placement Test คลิก มีเอกสารในวันสอบ


          2. นักศึกษาที่สอบ Tell Me More ในปีการศึกษา 2560 ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดแล้ว หากนักศึกษาประสงค์เรียน Tell Me More ในการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษต่อไป โดยมีรายละเอียดการเรียนและสอบ ดังนี้

                 - นักศึกษาต้องสอบ Tell Me More จะมีทั้งหมด 3 ส่วน คือ

 

                      1) การสอบ Placement test สอบเพื่อวัดระดับพื้นฐานของผู้เรียน

 

                   2) การสอบ Progress Test สอบเพื่อวัดความก้าวหน้าของการเรียน

 

                   3) การสอบ Achievement Test สอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

                 - นักศึกษาแจ้งชื่อประสงค์เรียน Tell Me More ปีการศึกษา 2561 ที่ฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ภายในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561


รายชื่อนักศึกษาสอบ Tell Me More ประจำปีการศึกษา 2560 ผ่านตามเกณฑ์ คลิก


ทั้งนี้ คณะศึกษาศาสตร์จะจัดสอบ PSU English Test เป็นการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ ใช้เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง ไม่ต้องเรียนเก็บชั่วโมง โดยจะจัดสอบในเดือนตุลาคม 2561 
ฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์

โทร.08-6489-2969 


Back