ตารางสอบ Tell Me More (Placement Test) ประจำปี 2561 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2

ประกาศตารางสอบ Tell Me More (Placement Test) ประจำปีการศึกษา 2561

สำหรับนักศึกษาชั้นปี 2 (รหัส 60)

       ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ กำหนดให้นักศึกษาชั้นปี 2 เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ Tell Me More(TMM) (Placement Test) ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 รายละเอียดดังตารางด้านล่าง โดยมีข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ ดังนี้

1. นักศึกษาต้องเข้ารับการทดสอบตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากได้เปิดระบบและทำข้อสอบนอกเหนือจากที่กำหนดให้การสอบนั้นเป็นโมฆะ

2. ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษา หากไม่มีให้นำบัตรประจำตัวประาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกออกให้และมีรูปถ่าย เพื่อยืนยันตัวเข้าห้องสอบ

3. ผู้เข้าสอบต้องมาถึงหน้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 20 นาที และห้ามเข้าห้องสอบสาย

4. ผู้เข้าสอบแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา

5. ผู้เข้าสอบต้องนำหูฟังมาเอง (หูฟังของคณะมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอสำหรับผู้เข้าสอบ)

หมายเหตุ  การจัดสอบ TMM ประจำปีการศึกษา 2561 จัดสอบให้นักศึกษาที่สอบ TMM ปีการศึกษา 2560 ยังไม่ผ่านตามเกณฑ์เท่านั้น  ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบ Tell Me More ปีการศึกษา 2560 ผ่านตามเกณฑ์ คลิก

 

ตารางสอบ TMM (Placement Test) ประจำปีการศึกษา 2561

สำหรับนักศึกษาชั้นปี 2 (ดูรายชื่อคลิกที่ชื่อวิชาเอก)

สถานที่สอบ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 (ห้อง 10206) ชั้น 2 อาคาร 10 คณะศึกษาศาสตร์

ขั้นตอนสอบ Placement Test คลิก มีเอกสารในห้องสอบ

วัน

ช่วงเช้า

08.20-09.05

09.10-09.55

10.00-10.45

10.50-11.35

11.40-12.25

 

วันอาทิตย์

30 ก.ย. 61

 

จิตวิทยา

30

จิตวิทยา 3

ศิลปศึกษา 27

การประถมศึกษา 23

วิทยาศาสตร์ทั่วไป 7

วิทยาศาสตร์ทั่วไป 11

ภาษาไทย 16

ภาษาอังกฤษ 1

เทคโนโลยีฯ 2

เทคโนโลยีฯ  30

 

 

ช่วงบ่าย

 

13.35-14.20

14.25-15.10

15.15-16.00

16.05-16.50

16.55-17.40

 

ฟิสิกส์  24

ชีววิทยา 6

ชีววิทยา  10

เคมี   20

พลศึกษา  25

คณิตศาสตร์  5

คณิตศาสตร์  15

เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 15

 

เทคโนโลยีสารสนเทศฯ  3

สุขศึกษา  23

 

 

 

 

 

ฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์

โทร. 08-6489-2969

Back