การตรวจประเมินคุณภาพภายใน...

      วันที่ 11 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
โดย รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร  ผศ.ดร.อารีย์ ธรรมโคร่ง และนางสาวเจ๊ะมัยฮัน มาหิเละ
 ได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่และประเมินผลการดำเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อไป

Back