โครงการสัมมนาระหว่างฝึก..

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดโครงการสัมมนาระหว่างฝึก ประชุมอภิปรายปฏิบัติการสอน 2 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 20 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พิธีเปิดโครงการสัมมนาระหว่างฝึก ประชุมอภิปรายปฏิบัติการสอน 2 พร้อมให้โอวาท โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ในช่วงถัดมาได้รับเกียรติจาก โดย ดร.รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ เป็นวิทยากรมาให้ความรู้แก่นักศึกษา หัวข้อ “เด็กไทยในศตวรรษที่ 21” และได้รับเกียรติจาก โดย นางสาวศินีนาฎ พรหมพันธ์ เป็นวิทยากรมาชี้แจ้งเรื่องการดำเนินการขอขึ้นทะเบียนรับอนุญาตใบประกอบวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ในเวลาถัดไปเป็นการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้รุ่นพี่สู่รุ่นน้องเล่าสู่กันฟัง ประสบการณ์การทำวิจัยในชั้นเรียน โดย นักศึกษาชั้นปีที่ 5 และ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโปรแกรมวิชาเอกประเด็น ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ : เล่าสู่กันฟังและร่วมกันแก้ไขปัญหา ณ อาคาร 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


Back