โครงการสัมมนาหลังการฝึก..

      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดโครงการสัมมนาหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2561
วันที่ 21 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พิธีเปิดโครงการสัมมนาหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2561 พร้อมให้โอวาท โดย ดร.รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ ในช่วงถัดมาเป็นการ เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง” โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโปรแกรมวิชาเอก นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ อาคาร 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 
Back