ประชุมชี้แจงการดำเนินการปฏิบัติ..

      ฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ โดย ดร.รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล ประชุมชี้แจงการดำเนินการปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ปี 2562
ในวันที่ 31 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้อง 19107 อาคารเรียน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตร 5 ปี ได้ทราบถึงการดำเนิน
การปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
และเลือกโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติจริง


Back