ประกาศกำหนดการจัดอบรมภาษาอังกฤษให้นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ชั้นปี 2-3

 

 จัดกลุ่มอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสัปดาห์ที่ 4-9โครงการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์


 

 

 

ฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ 

โทร. 08-6489-2969

Back