ประกาศกำหนดการจัดอบรมภาษาอังกฤษให้นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ชั้นปี 2-3

 

 

โครงการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์


กลุ่มนักศึกษาและสถานที่เรียน

 

 

ฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ 

โทร. 08-6489-2969

Back