แผนปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้ ปีงบประมาณ 2562

             ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งมีโครงการหลักจำนวน 5 โครงการดังนี้

             1.โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี  ปีงบประมาณ 2561

             2.การตรวจประเมินผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

             3.โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

             4.โครงการพัฒนาครูแบบครบวงจร  สพฐ.

             5.โครงการพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

             รายละเอียดดังแผนปฏิบัติงานที่แนบ download

 

Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301