โครงการสดสีแสดเกมประจำปีการศึกษา 2561 ตอน “Charming of Music”

โดย สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ทั้ง 14 สาขาวิชา ทุกชั้นปี  เกิดกระบวนการเรียนรู้การทำงานเป็นทีม การคิด การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  เกิดความรักความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 -22 มีนาคม 2562    เวลา 07.00-22.30 น. ณ อาคาร 15 ภาควิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

 

Back