ประกาศตารางสอบ Achievement Test ปีการศึกษา 2561

ประกาศตารางสอบ Tell Me More (Achievement Test) ปีการศึกษา 2561


สถานที่สอบ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10206 ชั้น 2 อาคาร 10 คณะศึกษาศาสตร์

 วันที่

09.00-10.30 น.

11.00-12.30 น.

14.30.16.00 น.

ศุกร์

10 พฤษภาคม 62

คลิกดูรายชื่อ

คลิกดูรายชื่อ

คลิกดูรายชื่อ

เสาร์

11 พฤษภาคม 62

กเลิก

กเลิก

คลิกดูรายชื่อ

อาทิตย์

12 พฤษภาคม 62

คลิกดูรายชื่อ

คลิกดูรายชื่อ

คลิกดูรายชื่อ

จันทร์

13 พฤษภาคม 62

คลิกดูรายชื่อ

คลิกดูรายชื่อ

คลิกดูรายชื่อ

อังคาร

14 พฤษภาคม 2562

คลิกดูรายชื่อ

ว่าง

ว่าง

 

 ดาวน์โหลดตารางสอบและรายชื่อผู้เข้าสอบ คลิก


รายละเอียดและข้อปฏิบัติในการสอบ ดังนี้


1. นักศึกษาต้องทำข้อสอบ Progress Test ก่อนจึงจะสามารถทำข้อสอบครั้งนี้ได้

2. นักศึกษาต้องเข้ารับการสอบตามที่คณะกำหนดเท่านั้น หากได้ทำข้อสอบนอกเหนือจากที่กำหนดถือเป็นโมฆะ (ไม่สามารถยื่นผลการสอบเพื่อสำเร็จการศึกษาได้)

3. นักศึกษาต้องมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที และห้ามเข้าห้องสอบสายเด็ดขาด

4. การสอบ Achievement Test เป็นระบบออนไลน์ใช้เวลาทำข้อสอบ 90 นาที จำเป็นต้องใช้หูฟัง

5. ผู้เข้าสอบต้องนำหูฟังไปใช้สำหรับการสอบ

6. ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่มีชื่อ-สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน

7. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา (อนุญาตให้แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบของสาขาวิชาเอก)

8. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำกระเป๋า เอกสาร และโทรศัพท์มือถือเข้าห้องสอบ (อนุญาตให้นำหูฟังและบัตรประจำตัวเข้าห้องสอบเท่านั้น)

 

ฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้  คณะศึกษาศาสตร์

โทร 08-6489-2969


Back