พิธีไหว้ครู ประจำปี 2562

      ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 คณบดี รองคณบดี คณาจารย์และตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 โดยในกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์และผู้บริหารจากคณะต่างๆ จากกิจกรรมดังกล่าว ได้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้เห็นถึงความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยมี รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวโอวาทให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ด้วยจิตเมตตาและรอยยิ้มที่ครูมีความยินดียิ่งที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ ณ หอประชุมม.อ.ปัตตานี ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ

Back