หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตร 4 ปี

      ฝ่ายวิชาการฯ โดยหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตร 4 ปี คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อชี้แจงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 4 ชั้นปี โดย ดร.รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ และคุณสุทธิษา พรหมจันทร์ นักวิชาการอุดมศึกษา และทีมนักศึกษาสโมสรนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00-21.00 น. ณ ห้อง 19107


Back