กิจกรรม“หลักสูตรเทคนิคการเขียนสะท้อนย้อนคิดเพื่อไปสู่ผลลัพธ์ (Reflection to Results - RTR)” ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

      เมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2562 งานนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรม“หลักสูตรเทคนิคการเขียนสะท้อนย้อนคิดเพื่อไปสู่ผลลัพธ์ (Reflection to Results - RTR)” ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ โรงแรมอัลฟาฮัจย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ คือ ครูผู้สอนระดับอนุบาล 1,2 และ 3 โรงเรียนในเครือข่าย สังกัด สพฐ. และ สังกัด ตชด. จำนวน 66 คน


Back